Skoldemokrati i praktik

Begreppet skoldemokrati

Vanligtvis syftar begreppet skoldemokrati till att eleverna deltar i beslutsfattning som berör skolan. Begreppet kan dock ha olika betydelse i olika sammanhang.

Olika synsätt på skoldemokrati

Det har dykt upp många olika teorier, filosofier och didaktiska metoder omkring begreppet skoldemokrati. En av de mest kända pedagogerna beträffande ämnet skoldemokrati är amerikanska reformpedagogen John Dewey (1859 – 1952). I hans synsätt är skolan ett miniatyrsamhälle i vilken man lär sig genom praktiska handlingar (learning by doing). Skolan är en plats där man lär sig för livet. För hundra år sedan publicerade han det klassiska verket ”Democracy and Education: an introduction to the philosophy of education”. Bokens 100-årsjubileum kan firas i samband med IDEC2016 . Dewey inspirerar fortfarande många lärare och han förknippas ofta med begreppet skoldemokrati.

Vad behövs demokratiska skolor till?

Vi inbillar oss att vi lever i ett demokratiskt samhälle. Skolorna har dock traditionellt ägnat sig lite åt demokrati. Skoldemokratin syftar till att ungdomar och lärare har makt över sin egen situation. Detta kan åstadkommas med hjälp av eget ansvar och demokratiskt deltagande. Eleverna lär sig att uttrycka sina tankar och idéer. De lär sig att hävda sig i frågor som är viktiga för dem. De lär sig även att lösa sina problem tillsammans med andra, att respektera varandras åsikter och att påverka samhällsutvecklingen. Lärprocesserna är harmoniska och de respekterar de mänskliga rättigheterna både beträffande elever och lärare. Demokratiska skolor ger eleverna möjligheter att fatta beslut om sin inlärning. Dessa beslut handlar om frågor såsom genom vad ska eleven lära sig? Hur ska eleven lära sig? Och med vem ska individen lära sig?

Demokratiska skolor i världen

För närvarande fins det cirka 1000 skolor som kallar sig demokratiskta skolor. Demokratin i dessa skolor realiseras på många olika sätt. Det finns en variation från enkla skolmöten, i vilka eleverna kan delta i beslutsfattandet, ända till omfattande demokrati som består av att eleverna deltar i alla beslut om skolan. Omfattande demokrati betyder att eleverna fattar beslut bl.a. om skolans ekonomi och anställning av lärare.

Demokratiska skolor har funnits i världen sedan början av 1900-talet. Summer Hill grundades i England 1921. Summer Hill är en internatskola med cirka 80 elever. I denna skola får eleverna själv bestämma om de deltar i lektioner eller inte. Skolmötet ordnas varje vecka och alla elever och personal har en röst. En annan betydelsefull skola ur skoldemokratins synvinkel är Sudbury Valley School som grundades 1968 i Massachusett, USA. Sudbury Valley School är en dagskola som inte har någon läroplan. Eleverna får använda dagen som de finner lämpligt. Lektioner hålls endast om det finns en tillräckligt stor efterfrågan på dem. Alla viktiga beslut om skolan fattas i möten i vilka alla skolans medlemmar får delta och var och en har bara en röst. De yngsta eleverna är 4 åringar. Bara få skolor har följt Summerhills internatexempel, däremot Sudbury Valley School har fått hundratals efterföljare.

Finland och skoldemokrati

Finländska skolor har runt om hela världen ansetts vara demokratiska, även om de saknar tydliga tecken på skoldemokrati. I Finland har det för det mesta varit fråga om utbildningsdemokrati, dvs att alla har likvärdiga möjligheter att utbilda sig oberoende av kön eller socioekonomiska förhållanden. Även om den finländska skoldemokratin är långt ifrån  Sudbury-modellen eller Summerhill, har finländska skolor dock bevarat en humanistisk och holistisk syn på pedagogiken.

I den nya riksomfattande läroplanen som träder i kraft 2016, betonas elevernas delaktighet. Eleverna bör garanteras möjlighet att delta i planeringen av sina studier. Läroplanen innehåller fortfarande många olika ämnen och färdigt definierade innehåll, således blir det intressant att se hur skolorna kommer att tillämpa principen om elevernas delaktivitet

Karta från AEROs hemsida

 

Vad betyder skoldemokrati? Hurdan är en skola i vilken eleverna kan på riktigt fatta beslut.

Hudson Valley Sudbury School – Intro Video from BellyFire Productions on Vimeo.